​REGULAMIN
 
Sklep internetowy https://zlotnik-pudelko.pl prowadzony jest przez Janusza Pudełko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko, z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 31-146 Kraków, ul. Długa 18, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 676-002-89-64, REGON: 350540060, tel: +48 12 430 01 87 , email: janusz@zlotnik-pudelko.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów jubilerskich, a także wykonuje usługi jubilerskiee w siedzibie w Krakowie. Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania tego sklepu.
 
I. Definicje
 
Sprzedający – Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko z siedzibą w Krakowie ul. Długa 18
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://zlotnik-pudelko.pl
Dni robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i sobót
Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964 (Dz.U.nr 16 poz. 93 ze zm)
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Produkt – towar lub usługa, na które można złożyć zamówienie w sklepie internetowym
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia, Umowy sprzedaży lub wykonania usługi
Koszyk – forma magazynowania produktów wybranych przez Klienta w celu ich zakupu
Regulamin – niniejszy regulamin regulujący prawa i obowiązki dwóch stron umowy
Strona – Klient lub Sprzedający
Umowa – Umowa zawarta na odległość poprzez serwis internetowy przez Strony
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony towar lub usługę, wybrana przez Klienta przy zamówieniu oferowana przez Sklep
Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu ustalona ze Sklepem
Dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT
Formularz kontaktowy – formularz dostępny pod adresem https://zlotnik-pudelko.pl/kontakt
Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu
II. Postanowienia ogólne
 
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru niewadliwego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany oferty, w tym cen towarów, informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.Strony związane są treścią oferty z chwili zawarcia umowy.
3. Sprzedający zapewnia że produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedającym Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedającym Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. Ceny podane na stronie https://zlotnik-pudelko.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
7. Należy uwzględnić procentowy ubytek materiału przy zleceniach indywidualnych, wykonywanych z materiałów powierzonych przez Klienta.
8. Składając zamówienie Klient akceptuje postanowienie Regulaminu.
 
III. Rejestracja w serwisie
 

9. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

 • dokonaniu rejestracji w Serwisie
 • dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta
 • zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

10. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na produkty w Sklepie internetowym, rezerwację produktów, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

11. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

12. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

 •  komputer PC,
 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • aktualna wersja przykładowych przeglądarek internetowych typu Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej),
 •  zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • aktywne konto e-mail,
 • telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

IV. Transakcja

 

13. Transakcja oznacza sprzedaż towarów lub zlecenie usług.
14. Zamówień można dokonywać w: 
 • siedzibie Pracowni Złotniczej w Krakowie, w godzinach pracy,
 • przez stronę internetową https://zlotnik-pudelko.pl, wypełniając formularz lub wybierając produkt z oferty Sklepu,
 • przez pocztę elektroniczną janusz@zlotnik-pudelko.pl,
 • przez telefon +48 12 430 01 87, w godzinach pracy,

15. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

16. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu, która  dla dojścia Umowy do skutku, musi zostać zaakceptowana przez Sprzedającego.

17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży oraz zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie w terminie do 48h od momentu złożenia zamówienia, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty opłaconego zamówienia na wskazany rachunek bankowy Klienta.

18. Chcąc złożyć zamówienie należy wybrać produkt a następnie wypełnić dane niezbędne do wysyłki, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Po wyborze sposobu dostawy wyświetli się informacja o całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy produktu (ceny w Sklepie nie uwzględniają kosztów dostawy).

19. Po komunikacie o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa uważana jest za zawartą.

20. Zamówienie w Sklepie można składać w każdym czasie, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

21. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

22. Realizacja zamówień poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga indywidualnego ustalenia warunków ze Sprzedającym.

23. Produkt jest dostarczany Klientowi wraz z paragonem lub fakturą VAT jeśli Klient zażąda i poda dane do faktury.

 

V. Odstąpienie od umowy
 

24. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. ]  Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przez pismo wysłane pocztą na adres Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną.

26. W celu odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego zał. Nr 2 do ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

27. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, umowę sprzedaży produktów uznaje się za niezawartą.

28. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu pod następujący adres: Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko, 31-146 Kraków, ul. Długa 18.  

29. Koszty i ryzyko zwrotu produktu ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

30. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

31. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu  nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Klient powinien zwrócić Sprzedającemu dowód zakupu produktu.

32. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy zakupiony produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy ( art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) .

33. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego, w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia jej jakości i autentyczności.

34. Sprzedający zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych produktów.

 

VI. Sposób płatności

 

35. Sklep przyjmuje następujące rodzaje płatności:  przelew, e-przelew, karta kredytowa, PayU, PayPal, gotówka.

36. Za moment dokonania przelewu płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego nr  35 1140 2004 0000 3702 7992 3736.

37. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, powiększoną o koszty dostawy.

38. Cena za produkty wykonywane na zamówienie, ustalane są indywidualnie. Po zaakceptowaniu przez Klienta i wpłaceniu przez niego zadatku, Sprzedający przystępuje do realizacji zlecenia wypełniając formularz dla każdej ze stron.

39. Odbiór osobisty jest bezpłatny, możliwy wyłącznie w siedzibie Sprzedającego w godzinach otwarcia firmy.

40. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

41, Zamówienie nie opłacone w ciągu 5 dni roboczych, zostaje anulowane a Umowę uznaje się za niezawartą.

 

VII. Realizacja dostawy

42. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

43. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

44. Zamówiony produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej UPS, Przesyłki dostarczane są od godziny 9 do 18 w dni robocze.

45. Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy miejscem dostawy towaru jest miejscowość poza granicami 46. Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie jest realizowane po uprzednim telefonicznym, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, uzgodnieniu warunków jego realizacji.

46. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Klient.

47. W przypadku indywidualnych zamówień, czas jego realizacji, uzgadniany jest z Klientem.

48. W momencie przekazania produktu firmie kurierskiej lub nadania przesyłki pocztowej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane przy okazji składania zamówienia.

49. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście wyłącznie w godzinach otwarcia firmy pod adresem: Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko ul. Długa 18, 31-146 Kraków, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego, że towar będzie odebrany osobiście.

50. Kupujący powinien ocenić stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera lub listonosza i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera lub listonosza sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier/listonosz), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z rachunkiem sprzedaży zwrócić Kurierowi/Listonoszowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Zwrócony towar zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

51. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

 

VIII. Reklamacje
 
52. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu produkt w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
53. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli Klient po odebraniu produktu stwierdzi, że produkt posiada wady, może Sprzedającemu zgłosić reklamację.
54. Do zgłoszenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacyjny.
55. Zgłoszenie reklamacji produktów powinno zostać przesłane na adres: Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko 31-146 Kraków, ul. Długa 18 lub pocztą elektroniczną na janusz@zlotnik-pudelko.pl, lub złożone osobiście w siedzibie firmy.
56. Klient reklamując produkt może:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
57. Klient nie może odstąpić od Umowy jeśli wada jest nieistotna.
58. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego wskazane jest aby Klient dołączył opis niezgodności produktu z Umową.
59. Jeśli Klient żąda obniżenia ceny  lub odstąpienia od umowy, Sprzedający może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć pod warunkiem że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wymiany produktu lub usunięcia wady jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego lub Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
60. Jeżeli Klient żąda wymiany produktu na wolny od wad, lub usunięcia wady Sprzedający ma obowiązek wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
61. Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądania Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności produktu z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
62. Reklamacja produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji produktu Klient powinien zostać powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
63. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego i po uzgodnieniu z nim sposobu przesyłki, dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sprzedającego odpowiednio zabezpieczony i zapakowany aby nie uległ dalszemu uszkodzeniu w czasie transportu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
64. Jeżeli w toku rozpatrzenia reklamacji uzasadniony będzie zwrot pieniędzy, należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu zwrotu tego wadliwego produktu przez Sprzedającego, w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za produkt.
65. Klient, który nabył produkt w celu bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może reklamować produkt wadliwy, z tym że zgodnie z przepisami prawa może żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad. Sprzedający według swego wyboru niezwłocznie wadę usunie, albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od Umowy dokonując zwrotu zapłaconej należności za produkt.
 
IX. Dane osobowe
 

66. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

67. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.

68. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.

69. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

70. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

71. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedającego dane osobowe są przechowywane do ustania usprawiedliwionych celów, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

X. Postanowienia końcowe
 
72. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964 (Dz. U. 1964 Nr. 16 poz. 93 ze zm. ).
73. Wszelkie materiały prezentowane przez Sklep mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
74. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
75. Klient może skorzystać z pozasadowych możliwości rozpatrywania reklamacji przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl .
76. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) .
Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
77. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.
78. Regulamin obowiązuje od 20.02.2020.
Pracownia Złotnicza Janusza Pudełko powstała w 1990r.

 

Nasza firma zajmuje się handlem detalicznym wyrobów ze ze złota jak i ze srebra. Jednak przede wszystkim jesteśmy rzemieślnikami.

Dlatego większość wyrobów wykonujemy ręcznie w naszej pracownii. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, i jasno określamy czas wykonania oraz cenę.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownia Złotnicza

Janusz Pudełko

31-146 Kraków, ul. Długa 18

 

telefon: 12 430 01 87